Nguyễn Hoàng Minh

    Nguyễn Hoàng Minh

    Tôi đã bắt đầu từ số 0, các đối tác nước ngoài dễ dàng nhận biết tôi khi xem website. Và công việc làm ăn của tôi đã bắt đầu từ đây…